bg uk sk
EULogo

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0236

„Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

EFCLogo
Проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор” се осъществява в периода юни 2013 – юли 2015 г. в съответствие с договор №BG051PО001-7.0.07-0236-C0001/ 19.04.2013 г. по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2” в рамките на Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество” от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Основната цел на проекта е създаване на работещо партньорство за трансфер на добри практики между образователни, научно-изследователски и браншови организации от България и Словакия в обучението по предприемачески и бизнес умения в сферата на туризма.
 
Консорциумът по проекта включва следните партньорски организации:
 

–  Университет за национално и световно стопанство (УНСС), България

    (бенефициент и водеща организация по проекта);

–  Институт по туризъм, Словакия (партньор по проекта);

–  Българска асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ), България

    (партньор по проекта).